Bandolino

Bandolino Women's Hoshi Sneaker, Black Glamour, 5.5 M US

AMAZON

Bandolino Women's Hoshi Sneaker, Black Glamour, 5.5 M US

Slip of sneaker