Generic

Hansa Plush Madagascar Lemur, 13"

Hansa Plush Madagascar Lemur, 13":Made of 60 percent polyester/40 percent acrylicInner stuffing is 100 percent polyesterApproximate dimensions: 15.5" x 9" x 13"