RITUALS

Rituals The Ritual of Dao Body Cream, 7.44 fl. oz.

Rich body cream that nourishes the skin. Combines the gentle fragrance of White Lotus with the nourishing properties of Yi Yi Ren.